ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Preambule

Het doel van de WEDOXA Service (hierna te noemen "de Service") is om haar individuele gebruikers (hierna te noemen "Gebruikers") een platform te bieden dat zich richt op de online beoordeling en evaluatie van partner-ouderenzorgvoorzieningen (EHPAD, EHPA, Dienstverblijven, etc.).

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de WEDOXA Service (hierna de "Voorwaarden" genoemd) is het beschrijven van de voorwaarden waaronder het Bedrijf beoordelingen, commentaren en meningen van Gebruikers verzamelt en verwerkt, evenals de voorwaarden waaronder Gebruikers de Service mogen gebruiken om Commentaar op Partners te publiceren. Zij bepalen in het bijzonder de voorwaarden waaronder het Bedrijf de Commentaren verspreidt, evenals het privacybeleid dat van toepassing is op de Commentaren die door de Gebruikers worden gepubliceerd.

In het kader van het beheer van de Dienst verbindt het Bedrijf zich ertoe de Afnor normen NF Z74-501 (Frankrijk) en ISO 20488 (Internationaal) met betrekking tot online consumentenbeoordelingen na te leven en in het bijzonder de principes en vereisten met betrekking tot de processen van inzameling, matiging en teruggave van online consumentenbeoordelingen.

2. Definities

Voor de toepassing van deze verordening hebben begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis, namelijk :

GCU betekent de huidige Algemene Voorwaarden voor gebruik van de WEDOXA Service die van toepassing zijn op Gebruikers en die moeten worden geaccepteerd voorafgaand aan de publicatie van enige kennisgeving of commentaar via de Service.

Commentaar betekent de notities, mededelingen, antwoorden op meerkeuzevragenlijsten en andere informatie die door Gebruikers via de Service worden gepubliceerd.

Onder intellectuele-eigendomsrechten wordt verstaan alle intellectuele-eigendomsrechten waarin het wetboek van intellectuele eigendom en de nationale verdragen voorzien, en met name het auteursrecht, de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonografische en videografische werken, het merkenrecht, het modellenrecht, octrooien, handelsnamen (met inbegrip van internetdomeinnamen), knowhow, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd zijn.

Partners verwijst naar instellingen voor ouderen die met het bedrijf hebben gecontracteerd om Gebruikers de WEDOXA Service aan te bieden.

Service betekent de WEDOXA-service waarmee Gebruikers hun opmerkingen over de kwaliteit van de service van een Partner kunnen publiceren.

Vennootschap verwijst naar WESATIS, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 10.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 94, allée des Hérons - 44240 Suce sur Erdre, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder het unieke identificatienummer 832 551 345 R.C.S. NANTES, handelend onder het handelsmerk WeDoxa.

Onderaannemer betekent WizVille, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 711,88, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3, rue Milton - 75009 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder het unieke identificatienummer 751 226 606 R.C.S PARIS.

Gebruiker betekent elke natuurlijke persoon die, na zich te hebben aangesloten bij deze TOS, een Commentaar publiceert over een Partner die gebruik maakt van de Dienst.

3. Inwerkingtreding en afdwingbaarheid

De WEDOXA Service is toegankelijk voor Gebruikers die gebruik maken van de diensten van een Partner of wiens familielid of vriend gebruik maakt van de diensten van een Partner, en die uitdrukkelijk hebben aanvaard dat hun persoonlijke informatie door deze laatste aan het Bedrijf wordt meegedeeld.

Het Bedrijf zal de Gebruiker per e-mail of SMS een bericht sturen dat de Gebruiker toegang geeft tot de Dienst en een Commentaar publiceert over de Partner wiens diensten zijn of worden gebruikt.

Deze TOU zijn afdwingbaar tegen de Gebruiker zodra ze door de Gebruiker zijn aanvaard bij de publicatie van een Commentaar. De Gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze TOU door het vakje "Door deze Commentaar te publiceren, accepteer ik de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de WEDOXA Service en het Privacybeleid dat van toepassing is op de Service" aan te vinken of door "Ja" te antwoorden op de vraag "Gaat u akkoord met het publiceren van uw mening in het openbaar? Door te accepteren, gaat u akkoord met de WEDOXA Servicevoorwaarden en het Privacybeleid dat van toepassing is op de Dienst.

De gebruiker kan de TOS lezen, downloaden en afdrukken via een link op de publicatiepagina van de Commentaar. Bovendien kunnen de TOS op een later tijdstip worden geraadpleegd op https://www.wedoxa.com/CGU.

De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de geldige versie van de TOS de versie is die online toegankelijk is op de datum van publicatie van zijn Commentaar. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen die zij nuttig en noodzakelijk acht, in het bijzonder met het oog op eventuele juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen.

Deze TOS zijn afdwingbaar gedurende de gehele duur van het gebruik van de Dienst en voor elke publicatie van Commentaar, zolang nieuwe TOS deze niet vervangen in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.

In ieder geval houdt elk gebruik van de Dienst de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van deze GCU in.

4. Beschikbaarheid van de dienst

De toegang tot de Service verloopt via een vaste (PC/Mac) of mobiele (Android/Apple) terminal die met het internet is verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te zorgen voor de technische voorwaarden (terminal met een internetverbinding en een internetbrowser die uiterlijk 2 jaar voor de datum van het schrijven van de Commentaar wordt bijgewerkt) die nodig zijn voor een optimaal gebruik van de Dienst. De kosten voor de toegang tot en het surfen op de Dienst blijven uitsluitend ten laste van de Gebruiker, die deze accepteert.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de hele of een deel van de Dienst op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het onderhoud en de verbetering van de werking die nodig is voor de goede werking van de Dienst en de bijbehorende apparatuur, of om elke andere reden, in het bijzonder in verband met een onvoorziene storing om welke reden dan ook, zonder dat de Gebruiker enig verhaal kan halen op de Vennootschap.

In de mate van het mogelijke zal de Vennootschap trachten de Gebruikers te waarschuwen voor onderbrekingen of onderbrekingen die de publicatie van de Commentaar via de Service beïnvloeden. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de dienst voor het publiceren van een Commentaar niet beschikbaar kan worden gesteld indien (i) de tijd tussen de registratie van de Gebruiker bij de Partner en de publicatie van de Commentaar groter is dan of gelijk is aan de door de Partner vrijelijk vastgestelde tijd (minimaal 48 uur), of (ii) indien de dienst die wordt geëvalueerd niet meer bestaat of niet meer wordt aangeboden door de Partner op de datum van publicatie van de Commentaar.

5. Gebruik van de Dienst

5.1 Identificatie van de gebruiker

Voorafgaand aan de publicatie van een Commentaar zal de Vennootschap de identiteit van de Gebruiker verifiëren.

Deze identificatie wordt uitgevoerd:

hetzij door verificatie van het door de Gebruiker gebruikte e-mailadres, door een e-mail te sturen waarin de Gebruiker wordt gevraagd zijn registratie te bevestigen door op een link te klikken;

of door middel van een code die per SMS naar de Gebruiker wordt gestuurd en die hij wordt verzocht te reproduceren om zijn identiteit te bevestigen.

5.2. Verificatie van het gebruik van diensten

Indien de indiening van een Commentaar niet plaatsvindt na de mededeling aan de Vennootschap door een Partner van informatie met betrekking tot het gebruik van zijn diensten, zal de Vennootschap bovendien het daadwerkelijke gebruik door de Gebruiker van de diensten van de Partner waarop het Commentaar betrekking heeft, controleren.

Deze verificatie wordt uitgevoerd:

door middel van een beschrijving van de ervaring die is opgedaan tijdens het gebruik van de diensten, die de gebruiker in begrijpelijke vrije tekst moet invullen;

alsmede door de mogelijkheid die aan de gebruiker wordt geboden om elk materieel element te produceren waarmee het effectieve gebruik van de diensten van de partner kan worden bevestigd (foto, factuur, contract, enz.).

5.3. Publicatie van commentaren

Het gebruik van de Dienst en de publicatie van de Commentaar worden beheerst door de volgende regels, die de Gebruiker aanvaardt te respecteren:

▪ de Gebruiker gaat ermee akkoord dat de gepubliceerde Commentaar overeenstemt met de door de betrokken Partner geleverde diensten, alsook met de persoonlijke ervaring met het gebruik van zijn diensten;

de Gebruiker stemt ermee in dat elke Commentaar betrekking heeft op een Partner wiens diensten de Gebruiker heeft gebruikt (of kan bewijzen dat hij dat heeft gedaan);

Commentaar kan alleen betrekking hebben op Partners van wie de Gebruiker persoonlijk gebruik heeft gemaakt, de Gebruiker ziet af van het publiceren van een Commentaar namens een derde partij, of van het weergeven van de mening van een derde partij in zijn of haar Commentaar;

de Gebruiker verbindt zich ertoe om bij zijn Commentaar alleen documenten, foto's, enz. te voegen waarvan hij de werkelijke eigenaar en/of houder van de Intellectuele Eigendomsrechten is.

Commentaar kan alleen worden gepubliceerd door Grootgebruikers;

Opmerkingen over een Partner mogen niet worden geplaatst door een Gebruiker die een relatie heeft met de Partner, hetzij als partner, functionaris, werknemer, knecht of leverancier, hetzij als familielid van een partner, functionaris, werknemer, knecht of leverancier van de Partner;

de opmerkingen mogen geen kleinerende, lasterlijke, beledigende, onbeschofte, racistische, seksistische en/of pornografische opmerkingen bevatten, of, meer in het algemeen, opmerkingen die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, inbreuk maken op de rechten van derden, de openbare orde en/of de goede zeden, of die geen verband houden met de betrokken Partner;

Opmerkingen mogen geen persoonlijke informatie bevatten, zoals de voor- of achternaam van personen, hun geboortedatum, politieke of religieuze opvattingen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, sociale zekerheidsnummers, enz.

▪ De opmerkingen mogen geen informatie bevatten met betrekking tot gezondheidsgegevens (gegevens die de identificatie van een pathologie mogelijk maken).

Commentaar van Gebruikers wordt binnen een periode van maximaal één (1) maand gepubliceerd.

5.4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het bedrijf is onderworpen aan de aansprakelijkheid van de gastheren van de inhoud. In dit verband, en in overeenstemming met artikel 6-I-2 van de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kan zij alleen aansprakelijk worden gesteld voor een onrechtmatige opmerking indien zij, naar behoren geïnformeerd over de onrechtmatigheid ervan, niet onmiddellijk heeft gehandeld om deze te verwijderen of de toegang onmogelijk te maken.

De Gebruiker blijft aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele inbreuk op deze TOU. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de gebruiker voorafgaand of volgend op de publicatie van een Commentaar om aanvullende informatie te vragen, met inbegrip van alle documenten die de gebruiker in staat stellen de waarheidsgetrouwheid van de in het Commentaar gepubliceerde informatie te bewijzen. In het bijzonder moet de Gebruiker kunnen aantonen dat de Commentaar gebaseerd is op het daadwerkelijke gebruik van de diensten van de betrokken Partner.

Elke Gebruiker verbindt zich ertoe de Service te gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en zich loyaal te gedragen ten opzichte van het Bedrijf, de Partners en, meer in het algemeen, andere Gebruikers. Daarnaast is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de Reacties die hij of zij op de Dienst publiceert en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. Bijgevolg zal de gebruiker zich onthouden van :

▪ Publiceren van commentaar of inhoud (tekst, document, afbeelding...) die geen verband houdt met de diensten van de genoemde Partner;

het uploaden, opslaan, ruilen, publiceren, posten, communiceren of verzenden op welke manier dan ook van opmerkingen die inbreuk kunnen maken op het auteursrecht, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere Intellectuele Eigendomsrechten van een persoon of entiteit;

Publiceren van opmerkingen die inbreuk maken op de privacy en/of een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, laster, beledigingen, beledigingen, godslastering, enz;)

elementen met betrekking tot zijn identiteit te gebruiken die beledigingen of onbeschoftheid bevatten;

commentaren te publiceren die in strijd zijn met de openbare orde, de moraal of de menselijke waardigheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke verontschuldiging voor misdaden tegen de menselijkheid, elke aansporing tot rassenhaat of seksisme, elke pornografie of kinderporno, etc.) ;

Misleidende, bedrieglijke of frauduleuze opmerkingen publiceren;

▪ Publiceer Commentaar dat ongepaste informatie bevat over een andere Commentaar of de auteur ervan;

Publiceer Commentaar waarvan de tekstuele inhoud willekeurige tekens of betekenisloze woordsequenties bevat;

opmerkingen te publiceren waarin wordt opgeroepen tot gerechtelijke stappen tegen een Gebruiker, een Partner of het Bedrijf;

Plaatsen van opmerkingen met vermelding van websites, hyperlinks, URL's, e-mailadressen of telefoonnummers, inclusief die van de betrokken Partner;

onjuiste gegevens over zijn burgerlijke staat en persoonlijke gegevens te communiceren, de identiteit van anderen te gebruiken, toegang te krijgen tot de gegevens van een derde Gebruiker zonder dat hij daarvan op de hoogte is;

opmerkingen te publiceren die gegevens, informatie en/of reclame van commerciële aard bevatten;

Opmerkingen publiceren die spam vormen en, meer in het algemeen, de Service of de met de Service verbonden servers of netwerken verstoren of onderbreken, de Service blootstellen aan een virus of ander kwaadaardig computerprogramma, beveiligingsmaatregelen doorbreken of de servers van de Service overspoelen;

en, meer in het algemeen, om Commentaar te publiceren dat de civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker, de betrokken Partner en/of de Onderneming in het geding kan brengen.

De Gebruiker erkent dat de Vennootschap het recht heeft om gepubliceerde commentaren die niet voldoen aan de voormelde regels opnieuw te publiceren, met dien verstande dat de Gebruiker in dit geval het recht heeft om :

▪ op de hoogte van deze de-publicatie en de reden(en) voor de de-publicatie;

▪ een nieuw commentaar te creëren om het zo nodig in overeenstemming te brengen met de bovengenoemde regels.

In elk geval erkent de Gebruiker, bij gebrek aan publicatie van een nieuwe Commentaar door de Gebruiker die een Commentaar heeft geschreven dat niet overeenstemt met de bovenstaande regels, dat de Vennootschap het recht heeft de publicatie te weigeren of haar bericht opnieuw te publiceren, zonder dat de Gebruiker enige vergoeding kan eisen.

Daarnaast heeft het bedrijf het recht om alle opmerkingen van genoemde gebruiker te verwijderen en zijn/haar registratie en gebruik van de WeDoxa-dienst te beëindigen.

5.5. Gematigdheid - Rapportage Ongepast commentaar of commentaar dat de TOS schendt

Het bedrijf is verantwoordelijk voor het a priori en a posteriori modereren van de commentaren die via de Dienst worden gepubliceerd.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de publicatie van elke Commentaar onderworpen is aan een automatische a priori matiging, door middel van een computerprogramma dat het mogelijk maakt om bepaalde ongeoorloofde inhoud (beledigingen, grofheid, discriminerende termen, enz.) evenals onbegrijpelijke commentaren (reeks betekenisloze tekens of karakters, reeksen van niet-bestaande woorden, enz.) In dit verband herinnert het bedrijf u eraan dat dit geautomatiseerde proces in geen geval kan zorgen voor een uitputtende matiging van alle commentaren die niet in overeenstemming zijn met deze TOS.

Elke Gebruiker kan verzoeken om verificatie van elke controversiële Commentaar dat via de Service wordt gepubliceerd door middel van het speciale formulier op de website van het Bedrijf.

Hij of zij moet dan de redenen aangeven waarom het commentaar moet worden ingetrokken, de betrokken feiten en wettelijke bepalingen motiveren en het ingevulde formulier terugsturen door op Verzenden te klikken.

Onvolledige meldingen worden niet als geldig beschouwd. Er wordt ook aan herinnerd dat de verantwoordelijkheid voor het vertrouwen in de digitale economie bij misbruiken bij de auteur ligt op grond van artikel 6-I-4 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004.

5.6. Schrapping van opmerkingen in geval van een verandering van eigenaar van een Partner of een wijziging van de voorwaarden van zijn beroepsuitoefening

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Commentaar met betrekking tot een Partner te verwijderen indien deze laatste het voorwerp is van een naar behoren gerechtvaardigde wijziging in zijn beroepsuitoefening, namelijk :

overdracht van haar bedrijf aan een derde partij;

overdracht van zijn recht op de huurovereenkomst aan een derde partij ;

wijziging van het teken en/of de handelsnaam ;

▪ fusie, absorptie of wijziging van de zeggenschap over de partner.

5.7. Recht van de gebruiker om de wijziging of verwijdering van zijn Commentaar te vragen

De Onderneming verbindt zich ertoe de door de Gebruikers gepubliceerde Commentaar niet te wijzigen.

Deze laatsten kunnen echter, indien zij dit wensen, de wijziging van hun Commentaar vragen door te schrijven naar de Vennootschap, waarvan de contactgegevens op haar website zijn vermeld.

5.8. Restitutie van opmerkingen

Alle Commentaren die via de Dienst worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn, worden gepost onder voorbehoud van naleving van deze TOS, zonder dat het Bedrijf een selectie van de Commentaren maakt.

De commentaren worden chronologisch gepubliceerd, van de meest recente tot de oudste, op basis van de datum van publicatie.

Ze worden volledig gepubliceerd en bevatten ten minste de volgende informatie:

▪ de eerste letter van de voor- en achternaam van de gebruiker;

▪ de datum van gebruik van de diensten van de partner;

▪ de datum van publicatie van het commentaar ;

de door de gebruiker gegeven aantekening;

▪ de mogelijke reactie op het commentaar van de partner.

De scores van de gebruikers worden niet gewogen.

6. Persoonlijke gegevens

6.1. Privacybeleid

Het Bedrijf moet, in strikte naleving van de geldende wet- en regelgeving, bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen voor de goede werking van de Dienst. Deze informatie wordt verzameld in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en is bedoeld om de Gebruiker een gepersonaliseerd en optimaal gebruik van de Dienst te bieden.

De gegevens betreffende de gebruiker worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden op billijke en rechtmatige wijze verzameld en verwerkt, zonder dat deze gegevens verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken personen te identificeren gedurende een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de persoonlijke gegevens en de opmerkingen die in het kader van de Dienst worden verzameld, noodzakelijk zijn voor het gebruik van de genoemde Dienst, uitsluitend worden gebruikt in het kader van de genoemde Dienst en bestemd zijn voor de Onderneming en haar Partners, die alle nuttige voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de genoemde gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

6.2. Regelaar / Onderaannemer

De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door het Bedrijf via de Dienst geautomatiseerd verwerkt, hetgeen door de Gebruiker wordt erkend en geaccepteerd.

Voor de doeleinden hiervan is de Onderneming verantwoordelijk voor de verwerking van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens, waarbij de Onderaannemer uitsluitend handelt in zijn hoedanigheid van onderaannemer van de Onderneming en in opdracht van de Onderneming.

De Vennootschap en de Onderaannemer verbinden zich ertoe de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018, na te leven.

6.3. Toestemming van de gebruiker voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden ofwel rechtstreeks door de betrokken Partner verzameld, in welk geval de toestemming van de Gebruiker voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de Partner wordt verzameld, ofwel bij de publicatie van een Commentaar op de Dienst. In ieder geval wordt de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Gebruikers voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens verzameld door middel van een selectievakje wanneer zij verbinding maken met de Service.

De Gebruiker machtigt hierbij uitdrukkelijk het Bedrijf en de Onderaannemer, en elke andere mogelijke onderaannemer, om namens hem de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het registreren en publiceren van Commentaar door middel van de Dienst. Bij het gebruik van de Dienst gaat de Gebruiker ermee akkoord opnieuw contact op te nemen en e-mails en/of SMS-berichten te ontvangen, met name om zijn situatie te controleren of om zijn Commentaar op te volgen. De gebruiker wordt geïnformeerd dat de e-mail- en/of sms-verzendfuncties worden geactiveerd op het moment van publicatie van elke Commentaar door middel van een aankruisvakje of een positief antwoord op een toestemmingsvraag met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Elke gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar moderateur[@]wedoxa.com.

6.4. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn:

▪ om de gebruiker te identificeren,

▪ hem toegang te geven tot de Dienst,

het mogelijk maken om een Commentaar op een Partner te publiceren,

▪ de verzamelde commentaren aan de partners mee te delen,

Verzamelen en verwerken van opmerkingen van gebruikers voor statistische doeleinden,

▪ de Vennootschap of de betrokken Partner toe te staan een relatie met de Gebruiker aan te gaan na de publicatie van een Commentaar,

▪ de Commentaar op de websites van de Partners te plaatsen, met vermelding van de eerste letter van de naam en de voornaam van de Gebruiker, de datum van het gebruik van de diensten en de datum van publicatie van de Commentaar,

toestaan dat commentaren door zoekmachines of een andere dienst worden geïndexeerd voor het online indexeren van berichten, notities en/of commentaren,

de raadpleging van de Commentaar, met inbegrip van de vermelding van de voornaam van de Gebruiker, de eerste letter van zijn of haar achternaam, de datum van het gebruik van de diensten en de datum van publicatie van de Commentaar, door elke Internetgebruiker mogelijk te maken,

▪ de partners voorzien van anonieme evaluatierapporten over de kwaliteit van hun diensten.

De verzamelde commentaren worden gedurende ten minste twaalf (12) maanden na de datum van publicatie op het internet uitgezonden. Tenzij de Partner de dienst beëindigt

De verzamelde persoonsgegevens worden door de Vennootschap bewaard voor een periode van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de datum van publicatie van elke Commentaar. Ze worden vervolgens gearchiveerd en kunnen uitsluitend in het kader van een rechtszaak en voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn worden hersteld. Tenzij de dienst door de Partner wordt beëindigd, leidt dit tot vernietiging van de gegevens.

6.5. Verzamelde persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van de Service kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan of verzameld door het Bedrijf:

▪ naam en achternaam van de gebruiker ;

▪ type gebruiker (beleefdheid) ;

▪ Het e-mailadres van de gebruiker;

▪ Mobiel telefoonnummer van de gebruiker ;

▪ naam en achternaam van de inwoner die met de gebruiker verbonden is

geslacht van de inwoner met betrekking tot de gebruiker (beleefdheid) ;

▪ aard van het verblijf van de bewoner die met de gebruiker verbonden is ;

▪ Het IP-adres van de gebruiker ;

browserinstellingen (browsertype, taal, tijdzone, enz.) van de gebruiker;

▪ identiteit van de betrokken partner ;

▪ datum van gebruik van de diensten door de gebruiker;

▪ datum van publicatie van elk commentaar ;

6.6. Rechten van de gebruiker op zijn persoonlijke gegevens

De Gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van de hem betreffende persoonsgegevens, evenals het recht om de verwerking te beperken, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de informatietechnologie, -bestanden en -vrijheden van 6 januari 1978 in de versie die van kracht is op de datum van dit document, en met de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met de klantendienst van het Bedrijf via het contactformulier op de website www.wedoxa.com.

6.7. Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden door het Bedrijf doorgegeven aan de Onderaannemer, de Partners, alsook aan de volgende onderaannemers die diensten beheren die nodig zijn voor de werking van de Dienst:

▪ Mailjet ;

▪ CLX ;

▪ OVH;

▪ Google Cloud.

De verzamelde persoonsgegevens worden voor statistische en commerciële doeleinden verwerkt door het Bedrijf, de Onderaannemer en de Partners.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft om op zijn verzoek informatie te ontvangen over de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben, door de volgende procedure te volgen:

▪ een door de Gebruiker ondertekend schriftelijk verzoek, vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs, de datum van publicatie van de betreffende Commentaar en een kopie van de factuur of het contract met betrekking tot de Partner waarop de Commentaar betrekking heeft, die per post naar de Vennootschap wordt gestuurd;

▪ verzoek aan de Vennootschap, vergezeld van de bovengenoemde bewijsstukken, via het contactformulier op de website www.wedoxa.com.

In geval van problemen kan de Gebruiker zich ook wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf via het contactformulier op de website www.wedoxa.com.

Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partners die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven, wordt door de Europese Commissie erkend als een land dat een gelijkwaardig niveau van bescherming biedt op het gebied van de wetgeving inzake persoonsgegevens;

▪ Standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, worden tussen het bedrijf en elke partner ondertekend,

De regels voor bedrijfsgebouwen worden aangenomen.

7. Cookies

Om de interactiviteit van de Dienst en de gebruikerservaring te verbeteren, wordt het surfen van de Gebruiker gevolgd door middel van cookies of een andere techniek die het mogelijk maakt zijn surfgedrag op de Dienst te traceren en zo gegevens over hem te verzamelen. Door gebruik te maken van de Dienst wordt de Gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies door middel van een banner met de volgende aanduiding: "Door uw navigatie op deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om u diensten aan te bieden die zijn aangepast aan uw wensen" en een link naar de huidige GCU.

Een cookie is een element waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie over zijn of haar surfgedrag binnen de Dienst vast te leggen. Cookies worden door de Service gebruikt voor de volgende doeleinden:

▪ de Gebruiker te herkennen en zijn verbinding met de Dienst te identificeren;

▪ de werking van de Dienst te verbeteren;

▪ de ervaring van het gebruik van de Service te optimaliseren;

het meten van het verkeer voor statistische doeleinden ;

de oorsprong van de opmerkingen te waarborgen ;

▪ misbruik van de dienst te voorkomen;

gerichte reclame-elementen weer te geven.

In het bijzonder maakt de Dienst gebruik van de diensten van de volgende derden, die waarschijnlijk de installatie van cookies met zich meebrengen:

▪ Google Analytics ;

▪ Intercom;

▪ Mixpanel.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij de installatie van cookies kan weigeren door de procedure te volgen die wordt beschreven in het tabblad "Internetopties" van zijn browser. Het instellen van de browser om cookies uit te sluiten kan echter de goede werking van de Dienst wijzigen, of zelfs het gebruik ervan beperken of onmogelijk maken. De Onderneming en de Onderaannemer kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

8. Verantwoordelijkheid

  • De Onderneming en de Onderaannemer bieden geen garantie voor de continuïteit van de Dienst, voor zover zij slechts gebonden zijn door een middelenverbintenis. Als zodanig garanderen het Bedrijf en de Onderaannemer geen foutloze en ononderbroken werking van de Dienst, noch de nauwkeurigheid of de actualisering van de inhoud ervan, aangezien de Dienst wordt verleend "zoals hij is". Het Bedrijf en de Onderaannemer kunnen de inhoud en de functionaliteit van de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid wijzigen. Bovendien kan hun aansprakelijkheid niet worden gevraagd of behouden in geval van tijdelijke of totale onbeschikbaarheid van de gehele of een deel van de Dienst, een moeilijkheid in verband met de reactietijd of, meer in het algemeen, een gebrek in de uitvoering.

  • De Service bevat hyperlinks naar de websites van de Partners. Deze laatste staan niet onder de controle van de Onderneming of de Onderaannemer, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze externe bronnen en de inhoud van deze gelinkte sites. Het bedrijf biedt deze links aan voor het gemak, wat geen enkele verwantschap, sponsoring of aanbeveling van de genoemde sites inhoudt. Bijgevolg zullen de Onderneming en de Onderaannemer niet aansprakelijk worden gesteld in geval van bewezen of vermeende schade die voortvloeit uit het raadplegen van de externe sites en bronnen door de Gebruiker.

  • Reacties die via de Service worden geplaatst zijn louter ter informatie. De Onderneming en de Onderaannemer kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke Opmerkingen. Het gebruik van de Service zal in alle omstandigheden onder de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers vallen.

  • Het Bedrijf en de Onderaannemer kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door een Gebruiker, Partner of derde wordt geleden en die direct of indirect voortvloeit uit opmerkingen die online zijn geplaatst bij het gebruik van de Dienst.

  • Het Bedrijf en de Onderaannemer zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het beheer van de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Commentaar. De Onderneming en de Onderaannemer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeoorloofd gebruik of reproductie van de Opmerkingen, noch voor de gevolgen van dergelijk gebruik of reproductie.

  • Het Bedrijf garandeert niet dat de gepresenteerde informatie met betrekking tot de Partners gedetailleerd, volledig, gecontroleerd of accuraat is. De documenten, informatie, beschrijvende fiches en, in het algemeen, elke inhoud die op de Dienst aanwezig is, worden geleverd zoals ze zijn en zonder de minste uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Bovendien garandeert het bedrijf niet dat de foto's die op de Service worden gepresenteerd, contractueel zijn.

  • De Onderneming en de Onderaannemer kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, in het bijzonder zonder dat deze opsomming limitatief is:

eventuele winstderving en/of omzetderving,

elk verlies of elke beschadiging van gegevens of gegevensherstel,

▪ elk verlies van klanten,

elke inbreuk op de beveiliging als gevolg van het uitvallen van een communicatiedienst van een derde partij en/of het internetnetwerk.

9. Intellectueel Eigendom

9.1. Eigendom van de dienst, de structuur en de inhoud ervan

De Dienst die door het Bedrijf aan Gebruikers ter beschikking wordt gesteld, is ontworpen en behoort toe aan de Onderaannemer. De Onderaannemer is de exclusieve eigenaar van alle rechten verbonden aan de Dienst en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, logo's, informatie, analyses, beelden, foto's, grafisch charter, geluidselementen, software, pictogrammen, lay-out, database, video's, broncodes of andere gegevens die op de Dienst worden gepresenteerd.

Deze GCU verleent de Gebruiker een gebruiksrecht op de Dienst, dat niet kan worden beschouwd als de overdracht van een intellectueel eigendomsrecht op de Dienst, de structuur en de inhoud ervan, die het volledige eigendom van de Onderaannemer blijven. De levering van de Dienst onder de hierin voorziene voorwaarden kan niet worden beschouwd als een eigendomsoverdracht aan de Gebruiker.

Bijgevolg zal de gebruiker zich onthouden van elke actie en elke handeling die direct of indirect inbreuk kan maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Onderaannemer met betrekking tot de Dienst, de structuur en de inhoud ervan, alsook, in het algemeen, op de bijbehorende merken. In dit verband zou elke kopie, verspreiding, reproductie en/of vertegenwoordiging van de gehele of een deel van de Dienst zonder uitdrukkelijke toestemming van de Onderaannemer een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Onderaannemer vormen, die zou kunnen leiden tot de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur.

Alle bedrijfsnamen, handelsmerken en andere zakelijke kenmerken op de Dienst zijn het eigendom van het Bedrijf, de Onderaannemer, een Partner of een derde eigenaar en mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande toestemming van het Bedrijf, de Onderaannemer, de Partner of de betreffende rechtverkrijgende.

9.2. Rechten van het bedrijf op de door de gebruikers gepubliceerde commentaren

De Vennootschap verklaart zich niet de eigenaar van de Commentaren die de Gebruiker via de Dienst of via zijn tussenpersoon publiceert.

Anderzijds verleent de Gebruiker het Bedrijf hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare en wereldwijde licentie om alle Commentaar dat op of via de Service wordt gepubliceerd te gebruiken, met dien verstande dat de Commentaar al zijn inhoud in welke vorm dan ook bevat.

Deze licentie machtigt het bedrijf om de Commentaar op verschillende manieren te gebruiken, waaronder het wijzigen van het formaat, het opnemen ervan in advertenties, het creëren van afgeleide werken, het benadrukken ervan, het verspreiden ervan, het uitzenden ervan op alle media, het op de markt brengen ervan, en het toestaan van Partners om ze uit te zenden op hun eigen websites en mediaplatformen.

Bijgevolg geeft de Gebruiker hierbij zijn toestemming voor het gebruik van de Commentaar en doet hij afstand van alle claims en beweringen met betrekking tot de morele of economische rechten die hierop betrekking hebben.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Deze TOS vallen onder het Franse recht. Dit geldt voor de inhoudelijke regels en de vormvoorschriften, niettegenstaande de plaatsen van uitvoering van de wezenlijke of bijkomende verplichtingen in verband met het gebruik van de Dienst. In geval van een geschil kan de Gebruiker zijn klacht schriftelijk indienen op het volgende adres WESATIS - 94, allée des Hérons - 44240 Suce sur Erdre.

Indien het geschil met het bedrijf ondanks de schriftelijke klacht van de gebruiker voortduurt, kan de gebruiker, in een poging om het geschil te beslechten, de zaak voorleggen aan een consumentenbemiddelaar op het volgende adres: www.wedoxa.com/mediateur. De procedure voor het doorverwijzen van de zaak naar de bemiddelaar wordt beschreven op zijn website: www.wedoxa.com/mediateur. De Gebruiker moet de zaak doorverwijzen naar de bemiddelaar binnen een termijn van maximaal één (1) jaar na de datum van zijn of haar schriftelijke klacht bij de Vennootschap. Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt de bevoegde rechter aangewezen volgens de regels van de openbare orde die van toepassing zijn op een overeenkomst tussen een beroepsbeoefenaar en een consument.

De nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van een van de bepalingen van deze GBV op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, of van een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, leidt niet tot de nietigheid van de andere bepalingen of van het deel van de bepaling dat niet door nietigheid is aangetast. Deze zullen worden vervangen door andere geldige bepalingen die, gezien hun reikwijdte, zo dicht mogelijk bij de wettelijk toegestane bepalingen van de ongeldig verklaarde bepalingen komen.

11. Wettelijke bepalingen

De WEDOXA Service wordt uitgegeven en geëxploiteerd door WESATIS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 €, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 94, allée des Hérons - 44240 Suce sur Erdre, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder het unieke identificatienummer 832 551 345 R.C.S. NANTES,

Directeur van Publicatie : Stéven LE PALLEC

De WEDOXA Service maakt gebruik van het TrustVille-platform dat gepubliceerd en geëxploiteerd wordt door WizVille, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 711,88, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 3, rue Milton - 75009 Parijs, geregistreerd bij het Handels- en Vennootschapsregister onder het unieke identificatienummer 751 226 606 R.C.S PARIS.

Contact : contact[@]wedoxa.com,

N° TVA : FR77832551345

Hébergeur : OVH SAS - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France SAS au capital de 10.174.560 € - 424 761 419 R.C.S. LILLE METROPOLE.