Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)

1. Preambule

De dienst WEDOXA (hierna de "Dienst") heeft als doel de individuele gebruikers ervan (hierna de "Gebruikers") een platform aan te bieden dat gewijd is aan het beheer van instellingen voor ouderenzorg (Woonzorgcentra, Verpleeghuizen, Serviceflats...) en partner zorginstellingen (hierna de "Partners").

In het bijzonder biedt de Dienst Partners de mogelijkheid van een online beoordelings- en gebruikerstevredenheidsfunctie.

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de WEDOXA-dienst (hierna de "AGV" genoemd) is het beschrijven van de voorwaarden waaronder WESATIS (hierna de "Onderneming" genoemd), de uitgever van de Dienst, de beoordelingen, opmerkingen en meningen van de Gebruikers verzamelt en verwerkt, evenals de voorwaarden waaronder de Gebruikers gemachtigd zijn om de Dienst te gebruiken om Commentaren over de Partners te publiceren. Zij bepalen met name de voorwaarden voor de verspreiding van de commentaren door de Onderneming.

In het kader van het beheer van de Dienst verbindt de Onderneming zich ertoe de ISO 20488-norm met betrekking tot online consumentenbeoordelingen na te leven, en in het bijzonder de principes en vereisten met betrekking tot de processen voor het verzamelen, modereren en retourneren van online consumentenbeoordelingen, alsook de bepalingen van decreet nr. 2017-1436 van 29 september 2017 met betrekking tot de informatieverplichtingen inzake online consumentenbeoordelingen.

2. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven uitdrukkingen de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven, namelijk:

AGV betekent de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de WEDOXA-dienst die van toepassing zijn op Gebruikers, die moeten worden aanvaard vóór de publicatie van een recensie of commentaar met gebruikmaking van de Dienst.

Commentaar betekent de beoordelingen, meningen, antwoorden op meerkeuzevragenlijsten en andere informatie die door Gebruikers via de Dienst wordt gepubliceerd.

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan alle intellectuele-eigendomsrechten als bedoeld in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en in nationale overeenkomsten, en met name het auteursrecht, de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonografische en video grafische werken, het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, octrooien, handelsnamen (met inbegrip van internetdomeinnamen) en al dan niet geregistreerde kennis.

Partners zijn instellingen voor ouderen die met de Vennootschap een contract hebben afgesloten om de WEDOXA-dienst aan Gebruikers aan te bieden.

Dienst betekent de WEDOXA dienst die Gebruikers in staat stelt om hun Commentaar op de kwaliteit van de dienstverlening van een Partner te publiceren.

Onderneming betekent de onderneming WESATIS, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 10.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9 rue Glais Bizoin 22000 ST BRIEUC - FRANCE, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder het uniek identificatienummer 832 551 345 R.C.S. ST BRIEUC, handelend onder de commerciële merknaam WeDoxa.

Gebruiker betekent iedere natuurlijke persoon die, na akkoord te zijn gegaan met deze AGV, door middel van de Dienst een Commentaar op een Partner publiceert.

3. Inwerkingtreding en uitvoerbaarheid

De Dienst WEDOXA is toegankelijk voor Gebruikers die gebruik maken van de diensten van een Partner of waarvan een gezinslid gebruik maakt van de diensten van een Partner, en die er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd dat hun persoonlijke gegevens door deze laatste aan de Onderneming worden meegedeeld.

De Onderneming stuurt de Gebruiker per e-mail of SMS een kennisgeving waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst en een Commentaar kan publiceren over de Partner van wie de diensten zijn of worden gebruikt.

De Gebruiker kan een Commentaar ook publiceren door middel van een elektronisch apparaat dat beschikbaar is gesteld in de gebouwen van een Partner, of op papier, door gebruik te maken van een speciaal formulier dat door de Partner wordt verstrekt.

Deze AGV zijn tegen de Gebruiker afdwingbaar zodra deze ze aanvaardt bij het publiceren van een Commentaar, waarbij de Gebruiker uitdrukkelijk verklaart deze AGV te aanvaarden door het vakje "Door dit commentaar te publiceren, aanvaard ik de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Dienst WEDOXA evenals het Beleid inzake gegevensverwerking dat van toepassing is op de Dienst" aan te vinken of door "Ja" te antwoorden op de vraag "Stemt u ermee in om uw mening openbaar te maken? Door te aanvaarden, gaat u akkoord met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de WEDOXA-dienst en het Beleid inzake gegevensverwerking dat op de dienst van toepassing is".

De Gebruiker kan de AGV lezen, downloaden en afdrukken via een link op de publicatiepagina van het commentaar. Bovendien kan de AGV later worden geraadpleegd op https://www.wedoxa.com/AGV.

De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de versie van de AGV die geldig is, de versie is die online beschikbaar is op de datum van publicatie van het Commentaar. De Onderneming behoudt zich het recht voor om in deze AGV alle wijzigingen aan te brengen die zij nuttig en nodig acht, met name in het licht van juridische, jurisprudentie of technische ontwikkelingen.

Deze AGV zijn afdwingbaar gedurende de gehele gebruiksperiode van de Dienst en voor elke publicatie van een Commentaar, zolang er geen nieuwe AGV in de plaats komen in overeenstemming met de voornoemde voorwaarden.

In elk geval impliceert elk gebruik van de Dienst de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV door de Gebruiker.

4. Beschikbaarheid van de Dienst

De Dienst is toegankelijk via een vaste (PC/Mac) of mobiele (Android/Apple) terminal die met het internet is verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te zorgen voor de technische vereisten (terminal met een internetverbinding en een internetbrowser die niet meer dan 2 jaar voor de datum van het schrijven van het commentaar is bijgewerkt) die nodig zijn voor een optimaal gebruik van de Dienst. De kosten voor de toegang tot en het surfen op de Dienst komen uitsluitend ten laste van de Gebruiker, die dit aanvaardt.

Het gebruik van de Dienst kan ook voortvloeien uit het gebruik van papieren formulieren die door de Partners aan de Gebruikers ter beschikking worden gesteld.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten, te onderbreken of te beperken, met name voor onderhouds- en upgradingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst en het bijbehorende materiaal, of om enige andere reden, met name in verband met een onvoorziene storing, ongeacht de oorzaak, zonder dat de Gebruiker een klacht kan indienen tegen de Onderneming.

Voor zover mogelijk zal de Onderneming trachten Gebruikers te waarschuwen voor onderbrekingen of stopzettingen die van invloed zijn op de publicatie van Commentaren via de Dienst. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de dienst voor het publiceren van een Commentaar mogelijk niet beschikbaar is in het geval dat (i) de tijd tussen de registratie van de Gebruiker bij de Partner en de publicatie van het Commentaar groter of gelijk is aan de door de Partner vrij te bepalen tijdsperiode (minimaal 48 uur), of (ii) in het geval dat de geëvalueerde dienst niet meer bestaat of niet meer wordt aangeboden door de Partner op het moment van publicatie van het Commentaar.

5. Gebruik van de Dienst

5.1. Verzameling van Commentaren

Commentaar dat via de Dienst wordt verzameld en gepubliceerd, is niet onderworpen aan enige tegenprestatie in ruil voor de indiening ervan.

Zij worden verzameld volgens de volgende methoden:

5.1.1. Door de Partner verzamelde Commentaren

Commentaren kunnen rechtstreeks door de Partner worden verzameld door middel van papieren formulieren of door ze in te voeren op een computerapparaat dat toegang geeft tot de Dienst.

De papieren formulieren worden vervolgens naar de Onderneming gezonden, die ze verwerkt en de bijbehorende Commentaren publiceert. Commentaren die worden ingevoerd op een door de Partner ter beschikking gesteld computerapparaat, worden rechtstreeks in de Dienst geregistreerd.

In alle gevallen verbindt de Partner zich er formeel toe om te zorgen voor een eerlijke en integere verzameling van Commentaren van Gebruikers, door te voldoen aan de leidende principes van de norm ISO 20488:2018 en, meer in het bijzonder, door ervoor te zorgen dat Gebruikers op de hoogte worden gebracht van de voorwaarden voor het publiceren van hun Commentaren en door ervoor te zorgen dat alle Gebruikers zonder onderscheid kunnen overgaan tot het publiceren van een Commentaar.

In het geval dat een Gebruiker een Commentaar heeft geschreven met gebruik van één van de bovenstaande methodes, en het betreffende Commentaar is niet binnen één (1) maand op de Dienst gepubliceerd, dan kan de Gebruiker de Onderneming rechtstreeks verzoeken om het Commentaar op de Dienst te publiceren, op het adres moderator[@]wedoxa.com.

5.1.2. Via de Dienst verzamelde Commentaren

Commentaren kunnen ook rechtstreeks via de Dienst worden verzameld, per e-mail, SMS of telefoon, met gebruikmaking van de contactgegevens die door de Gebruiker aan de Partner zijn verstrekt.

De Onderneming verbindt zich ertoe dat alle Gebruikers van wie de contactgegevens door een Partner aan haar zijn meegedeeld, om een Commentaar zal worden gevraagd, zonder dat er een selectie of sortering wordt uitgevoerd.

De Onderneming kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ingeval de door de Partner meegedeelde gegevens van een Gebruiker onvolledig, foutief of verouderd blijken te zijn.

5.1.3. Ongevraagde Commentaren via de Dienst

Ten slotte kan iedere Gebruiker spontaan besluiten om een Commentaar op een Partner te publiceren door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.wedoxa.com/plaatsen-beoordeling-patient.

5.2. Identificatie van de Gebruiker

Alvorens een Commentaar te publiceren, controleert de Onderneming de identiteit van de Gebruiker.

Deze identificatie wordt uitgevoerd:

 • hetzij door het door de Gebruiker gebruikte e-mailadres te verifiëren, hetzij door een e-mail te verzenden waarin de Gebruiker wordt verzocht zijn registratie te bevestigen door op een link te klikken;

 • of door middel van een code die per SMS naar de Gebruiker wordt gezonden en die de Gebruiker wordt gevraagd te reproduceren om zijn identiteit te bevestigen.

Wanneer de Commentaren rechtstreeks door de Partner worden verzameld, is het de verantwoordelijkheid van de Partner om de identiteit van de betrokken Gebruikers te verifiëren.

5.3. Verificatie van het gebruik van de diensten

Bovendien, wanneer het plaatsen van een Commentaar niet gebeurt nadat een Partner aan de Onderneming informatie heeft meegedeeld over het gebruik van zijn diensten, gaat de Onderneming over tot een verificatie van het werkelijke gebruik door de Gebruiker van de diensten van de Partner die het voorwerp uitmaken van het voornoemde Commentaar.

Deze verificatie wordt uitgevoerd:

 • door middel van een beschrijving van de ervaring met het gebruik van de diensten, die de Gebruiker in begrijpelijke vrije tekst moet invoeren;
 • alsook door de mogelijkheid die aan de Gebruiker wordt geboden om elk materieel element te produceren dat het effectieve gebruik van de diensten van de Partner kan bevestigen (foto, factuur, contract, enz.).


5.4. Publicatie van Commentaren

Het gebruik van de Dienst en de publicatie van Commentaren zijn onderworpen aan de volgende regels, die de Gebruiker belooft na te leven:

 • de Gebruiker verbindt zich ertoe te garanderen dat het gepubliceerde Commentaar werkelijk overeenstemt met de door de betrokken Partner verleende diensten, alsook met de ervaring die hij persoonlijk heeft opgedaan bij het gebruik van diens diensten;
 • verbindt de Gebruiker zich ertoe zich ervan te vergewissen dat elke Commentaar betrekking heeft op een Partner van wiens diensten de Gebruiker gebruik heeft gemaakt (of kan bewijzen gebruik te hebben gemaakt);
 • Commentaar mag alleen betrekking hebben op Partners van wie de Gebruiker persoonlijk gebruik heeft gemaakt, de Gebruiker verbindt zich ertoe geen Commentaar te publiceren in naam van een derde, noch de mening van een derde weer te geven in zijn Commentaar;
 • de Gebruiker verbindt zich ertoe om bij zijn Commentaar enkel documenten, foto's, enz. te voegen waarvan hij de werkelijke eigenaar en/of houder van de Intellectuele Eigendomsrechten is.

 • Commentaren mogen alleen worden gepubliceerd door Gebruikers die meerderjarig zijn ;
 • Commentaren met betrekking tot een Partner mogen niet worden gepubliceerd door een Gebruiker die op enigerlei wijze verbonden is met die Partner, hetzij als partner, beheerder, werknemer, bediende of leverancier, hetzij als familielid van een partner, beheerder, werknemer, bediende of leverancier van de Partner;
 • de Commentaren mogen geen denigrerende, lasterlijke, beledigende, grove, racistische, seksistische en/of pornografische uitlatingen bevatten, of meer in het algemeen uitlatingen die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op de rechten van derden, de openbare orde en/of de goede zeden, of die geen enkel verband houden met de betreffende Partner;
 • Commentaren mogen geen persoonlijke informatie bevatten, zoals de voor- of achternaam van natuurlijke personen, hun geboortedatum, hun politieke of religieuze opvattingen, hun adres, hun telefoonnummer, hun e-mailadres, bankgegevens, sociale zekerheidsnummers, enz.

 • Commentaren mogen geen gezondheidsgegevens bevatten (alle gegevens met betrekking tot een pathologie of een gezondheidsdienst die informatie onthullen over de gezondheidstoestand van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, hetzij de Gebruiker, hetzij een derde).

De Commentaren van de Gebruikers, zowel de positieve als de negatieve, worden binnen een maximumtermijn van één (1) maand gepubliceerd.


5.5. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Onderneming is onderworpen aan de aansprakelijkheid van de content hosts. In dit verband, en overeenkomstig artikel 6-I-2 van de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kan hij enkel aansprakelijk worden gesteld voor een onwettige handeling indien hij, na naar behoren te zijn ingelicht over het onwettige karakter ervan, niet onverwijld heeft ingegrepen om deze te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van elke inbreuk op deze AGV. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Gebruiker voor of na de publicatie van een Commentaar om bijkomende informatie te vragen, met inbegrip van documenten die de waarheidsgetrouwheid van de in het Commentaar gepubliceerde informatie kunnen aantonen. In het bijzonder moet de Gebruiker kunnen bewijzen dat het Commentaar gebaseerd is op het daadwerkelijke gebruik van de diensten van de betrokken Partner.

Elke Gebruiker verbindt zich ertoe de Dienst te gebruiken met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften en zich loyaal te gedragen ten opzichte van de Onderneming, de Partners en, meer in het algemeen, de andere Gebruikers. Bovendien is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de Commentaren die hij/zij op de Dienst publiceert en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. Bijgevolg is het de Gebruiker verboden:

 • het publiceren van Commentaren of inhoud (tekst, document, afbeelding, enz.) die geen verband houden met de diensten van de vermelde Partner;
 • het op enigerlei wijze uploaden, opslaan, uitwisselen, publiceren, posten, communiceren of overdragen van Commentaren die inbreuk kunnen maken op het auteursrecht, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere Intellectuele Eigendomsrechten van een natuurlijke of rechtspersoon;
 • Commentaren te publiceren die inbreuk maken op de privacy en/of een aanval vormen op personen (inclusief, maar niet beperkt tot, laster, beledigingen, grof taalgebruik, enz.);
 • elementen met betrekking tot zijn of haar identiteit te gebruiken die beledigingen of grof taalgebruik bevatten;
 • Commentaren te publiceren die in strijd zijn met de openbare orde, de goede zeden of de menselijke waardigheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke verheerlijking van misdaden tegen de menselijkheid, elke aanzetting tot rassenhaat of seksisme, elke vorm van pornografie of kinderpornografie, enz.);
 • misleidende, bedrieglijke of frauduleuze Commentaren te publiceren;
 • Commentaar te publiceren dat ongepaste informatie bevat over een ander Commentaar of de auteur ervan;
 • Commentaar publiceren waarvan de tekstuele inhoud willekeurige tekens of woordreeksen zonder enige betekenis bevat;
 • Commentaren te publiceren waarin wordt opgeroepen tot gerechtelijke stappen tegen een Gebruiker, een Partner of de Onderneming;
 • Commentaren te plaatsen waarin websites, hyperlinks, URL's, e-mailadressen of telefoonnummers worden vermeld, met inbegrip van die van de desbetreffende Partner;
 • het verstrekken van valse gegevens over de burgerlijke staat en persoonsgegevens, het zich voordoen als anderen, het zich toegang verschaffen tot de gegevens van een derde Gebruiker zonder diens medeweten;
 • Commentaar te publiceren dat gegevens, informatie en/of reclame van commerciële aard bevat;
 • Commentaren te publiceren die spam vormen en, meer in het algemeen, de Dienst of de servers of netwerken verbonden met de Dienst te verstoren of te onderbreken, de Dienst bloot te stellen aan een virus of enig ander kwaadwillig computerprogramma, veiligheidsmaatregelen te schenden of de servers van de Dienst te overspoelen;
 • en, meer in het algemeen, Commentaren te publiceren die aanleiding kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker, de betrokken Partner en/of de Onderneming.

De Gebruiker erkent dat de Onderneming het recht heeft om Commentaren die in strijd met de bovenstaande regels zijn gepubliceerd, niet te publiceren, met de vermelding dat de Gebruiker in dat geval:

 • in kennis gesteld wordt van deze niet-publicatie en van de reden(en) voor de niet-publicatie;
 • de gelegenheid krijgt een nieuw commentaar op te stellen om het, zo nodig, in overeenstemming te brengen met de bovengenoemde regels.

In elk geval erkent de Gebruiker die een Commentaar heeft geschreven dat niet aan de bovenstaande regels voldoet, bij gebrek aan publicatie van een nieuw Commentaar, dat de Vennootschap het recht heeft om publicatie te weigeren of om de mening van de Gebruiker niet te publiceren, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Bovendien heeft de Onderneming het recht om alle Commentaren van de genoemde Gebruiker te verwijderen en om zijn registratie en gebruik van de WeDoxa Service te beëindigen.


5.6. Moderatie - ongepaste opmerkingen of opmerkingen die de AGV schenden, melden

De Onderneming voert a priori en a posteriori moderatie uit van de Commentaren die via de Dienst worden gepubliceerd.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de publicatie van elk Commentaar a priori onderworpen is aan een automatische moderatie door middel van een computerprogramma dat bepaalde ongeoorloofde inhoud (beledigingen, grof taalgebruik, discriminerende termen, enz.) identificeert evenals onbegrijpelijke commentaren (reeksen tekens of karakters die geen betekenis hebben, reeksen niet-bestaande woorden, enz.) In dit verband herinnert de Onderneming u eraan dat dit geautomatiseerde proces in geen geval de volledige moderatie kan garanderen van alle Commentaren die niet in overeenstemming zijn met deze AGV.

Elke Gebruiker of Partner kan verzoeken om verificatie van een omstreden Commentaar dat via de Dienst is gepubliceerd, door middel van het daartoe bestemde formulier op de website van de Onderneming.

Vervolgens moeten zij de redenen aangeven waarom het Commentaar moet worden ingetrokken, waarbij zij de feiten en de betrokken wettelijke bepalingen moeten motiveren, en het naar behoren ingevulde formulier terugzenden door op "Verzenden" te klikken.

Onvolledige aanmeldingen zullen niet als geldig worden beschouwd. Tevens wordt eraan herinnerd dat onrechtmatige kennisgevingen de verantwoordelijkheid van de auteur met zich brengen, overeenkomstig artikel 6-I-4 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

De Onderneming voert ook a posteriori moderatie operaties uit, bestaande uit het contacteren van bepaalde willekeurig geselecteerde Gebruikers per telefoon, post of e-mail om de realiteit van hun Commentaar te verzekeren.


5.7. Schrapping van Commentaren in geval van een verandering van eigenaar van een Partner of een wijziging van diens professionele praktijkvoorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Commentaren met betrekking tot een Partner te schrappen indien deze laatste het voorwerp uitmaakt van een naar behoren gemotiveerde wijziging van de beroepspraktijk, namelijk:

 • overdracht van de onderneming aan een derde;
 • overdracht van de erfpachtrechten aan een derde;
 • wijziging van het merk en/of de handelsnaam;
 • fusie, opslorping of verandering van zeggenschap van de Partner.


5.8. Het recht van de Gebruiker om de wijziging of de verwijdering van zijn Commentaar te vragen

De Onderneming verbindt zich ertoe de door de Gebruikers gepubliceerde Commentaren niet te wijzigen.

Gebruikers kunnen echter, indien zij dit wensen, verzoeken om hun Commentaar te wijzigen door te schrijven naar de Onderneming, waarvan de contactgegevens vermeld staan op de website.


5.9. Indiening van Commentaren

Alle via de Dienst gepubliceerde commentaren, ongeacht of ze positief of negatief zijn, worden weergegeven op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met deze AGV, zonder dat de Onderneming een selectie maakt van de Commentaren.

Commentaren worden chronologisch gepubliceerd, van de meest recente naar de oudste, op basis van de datum van publicatie.

Zij worden in hun geheel gepubliceerd en bevatten ten minste de volgende informatie:

 • de eerste letter van de voor- en achternaam van de Gebruiker;
 • de datum van gebruik van de diensten van de Partner;
 • de datum van publicatie van het Commentaar;
 • de door de Gebruiker gegeven beoordeling;
 • een reactie op het Commentaar van de Partner;
 • het bestaan van een controleprocedure voor de Commentaren van de Onderneming.

De beoordelingen van de Gebruikers worden niet gewogen.

De verzamelde Commentaren worden op het Internet gepubliceerd voor een maximumperiode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van hun publicatie. Tenzij de dienst door de Partner wordt beëindigd.


6. Persoonsgegevens

Het gebruik van de Dienst vereist het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de controlehandelingen van de Commentaren.

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door de Partners (optredend als verantwoordelijke voor de verwerking) en door de Onderneming (optredend als verwerker).

De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming worden gedefinieerd in het Beleid inzake Gegevensverwerking, dat een aanvulling vormt op en integraal deel uitmaakt van deze AGV.


7. Cookies

Om de interactiviteit van de Dienst en de gebruikerservaring te verbeteren, wordt de navigatie van de Gebruiker gevolgd door middel van cookies of een andere techniek die het mogelijk maakt de navigatie van de Gebruiker op de Dienst te volgen en aldus gegevens over de Gebruiker te verzamelen. Bij het gebruik van de Dienst wordt de Gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies door middel van een banner met de volgende aanduiding: "Door verder te navigeren op deze site, aanvaardt u het gebruik van cookies om u diensten aan te bieden die aangepast zijn aan uw wensen" en een link die verwijst naar deze AGV.

Een cookie is een element waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot zijn of haar navigatie binnen de Dienst vast te leggen. Cookies worden door de Dienst gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om de Gebruiker te herkennen en zijn verbinding met de Dienst vast te stellen; om de werking van de Dienst te verbeteren;
 • om de ervaring van het gebruik van de Dienst te optimaliseren;
 • om het verkeer voor statistische doeleinden te meten;
 • om de oorsprong van de Commentaren te verzekeren;
 • misbruik van de Dienst te voorkomen;
 • gerichte reclame tonen.

De Dienst maakt met name gebruik van de diensten van de volgende derde partijen, waarvoor cookies kunnen worden geïnstalleerd:

 • Google Analytics;
 • Intercom;
 • Mixpanel.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich tegen de plaatsing van cookies kan verzetten door de procedure te volgen die in het tabblad "Internetopties" van zijn/haar browser wordt beschreven. De instelling van de browser om cookies uit te sluiten kan echter de goede werking van de Dienst wijzigen, of zelfs het gebruik ervan beperken of onmogelijk maken. De Onderneming en de Onderaannemer kunnen hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.


8. Aansprakelijkheid

De Onderneming biedt geen garantie voor de continuïteit van de Dienst voor zover zij slechts gebonden is door een middelenverbintenis. In dit verband garandeert de Onderneming geen foutloze en ononderbroken werking van de Dienst, noch de nauwkeurigheid of het bijwerken van de inhoud ervan, aangezien de Dienst "in de huidige staat" wordt verleend. De Onderneming kan de inhoud en de functionaliteit van de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid wijzigen. Bovendien kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of totale onbeschikbaarheid van het geheel of een deel van de Dienst, van een probleem met betrekking tot de responstijd of, meer in het algemeen, van een gebrekkige prestatie.

De Dienst bevat hyperlinks naar de websites van de Partners. Deze staan niet onder controle van de Onderneming, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze externe bronnen en de inhoud van deze gelinkte sites. De Onderneming biedt deze links gemakshalve aan, hetgeen geen verwantschap met, sponsorschap voor of aanbeveling van dergelijke sites impliceert. Bijgevolg kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade die voortvloeit uit het raadplegen van externe sites en bronnen door de Gebruiker.

De door middel van de Dienst gepubliceerde Commentaren worden uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd. De Onderneming kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke Commentaren. Het gebruik van de Dienst valt in alle omstandigheden onder de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers.

De Onderneming is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door een Gebruiker, een Partner of een derde partij die direct of indirect voortvloeit uit Commentaren geplaatst op de Dienst.

De Onderneming is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het beheer van Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Commentaren. De Onderneming is niet aansprakelijk voor het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde reproductie van de Commentaren, noch voor de gevolgen van dergelijk gebruik of dergelijke reproductie.

De Onderneming garandeert niet dat de op de Partners gepresenteerde informatie gedetailleerd, volledig, geverifieerd of nauwkeurig is. De documenten, informatie, factsheets en, in het algemeen, alle inhoud van de Dienst worden verstrekt " in de huidige staat " en zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Bovendien garandeert de Onderneming niet dat de op de Dienst gepresenteerde foto's contractueel zijn.

De Onderneming zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot:

 • winstderving en/of omzetderving,
 • verlies of beschadiging van gegevens of gegevensherstel,
 • verlies van klanten,
 • elke inbreuk op de veiligheid ten gevolge van het falen van een communicatiedienst van een derde en/of het internetnetwerk.


9. Intellectueel eigendom

9.1. Eigendom van de Dienst, de structuur en de inhoud ervan

De Dienst die door de Onderneming aan de Gebruikers ter beschikking wordt gesteld, werd ontworpen en is eigendom van de Onderneming of de Onderneming bezit de rechten om deze te exploiteren. De Onderneming is de exclusieve eigenaar (of heeft een effectief gebruiksrecht) van alle rechten verbonden aan de Dienst en zijn inhoud, namelijk, maar niet beperkt tot, de teksten, logo's, informatie, analyses, beelden, foto's, grafische charter, geluidselementen, software, iconen, lay-out, databank, video's, broncodes of alle andere gegevens die op de Dienst worden voorgesteld.

De onderhavige AGV verlenen aan de Gebruiker een gebruiksrecht van de Dienst, dat niet kan worden geanalyseerd als de overdracht van een Intellectueel Eigendomsrecht op de Dienst, zijn structuur en zijn inhoud, die het volledige en volledige eigendom blijven van de Onderneming of zijn auteurs. Het verlenen van de Dienst onder de hierin vermelde voorwaarden mag niet worden opgevat als een eigendomsoverdracht aan de Gebruiker.

Bijgevolg zal de Gebruiker zich onthouden van elke handeling en van elke daad die rechtstreeks of onrechtstreeks een inbreuk zou kunnen vormen op de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, zijn structuur en zijn inhoud, alsook, in het algemeen, op de ermee verbonden handelsmerken. In dit opzicht vormt elke kopie, distributie, reproductie en/of volledige of gedeeltelijke weergave van de Dienst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten, die de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan doen ontstaan.

Alle bedrijfsnamen, handelsmerken en andere professionele kenmerken die in de Dienst aanwezig zijn, zijn eigendom van de Onderneming, een Partner of een derde eigenaar, en mogen alleen worden gebruikt na voorafgaande toestemming van de Onderneming, de Partner of de betreffende rechtmatige eigenaar.


9.2. De rechten van de Onderneming op de door Gebruikers geplaatste Commentaren

De Onderneming maakt geen aanspraak op de eigendom van de Commentaren die de Gebruiker door middel van de Dienst of via de Dienst publiceert.

In plaats daarvan verleent de Gebruiker hierbij aan de Onderneming een niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare, sublicentieerbare en wereldwijde licentie voor het gebruik van alle Commentaren die op of via de Dienst gepubliceerd worden, met dien verstande dat de Commentaren in het bijzonder de volledige inhoud ervan omvatten, in welke vorm dan ook.

Deze licentie geeft de Onderneming het recht om de Commentaren op verschillende manieren te gebruiken, en in het bijzonder om hun formaat te wijzigen, om ze op te nemen in advertenties, om afgeleide werken te creëren, om ze te verbeteren, om ze te verspreiden, om ze uit te zenden via alle media, om ze op de markt te brengen, alsook om de Partners toe te staan om ze uit te zenden op hun eigen websites en mediaplatformen.

Bijgevolg geeft de Gebruiker hierbij aan de Onderneming de toestemming om de Commentaren te gebruiken, en ziet deze laatste af van alle eisen en beweringen met betrekking tot morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze Commentaren.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AGV worden beheerst door het Franse recht. Dit geldt voor de regels van inhoud en vorm, niettegenstaande de plaatsen van uitvoering van de wezenlijke of bijkomende verplichtingen verbonden aan het gebruik van de Dienst. In geval van een geschil kan de gebruiker zijn klacht schriftelijk richten aan het volgende adres: WESATIS - 9 rue Glais Bizoin 2000 ST BRIEUC FRANCE.

Indien het geschil met de Onderneming ondanks de schriftelijke klacht blijft bestaan, kan de Gebruiker zich, om te proberen het geschil op te lossen, wenden tot een consumentenbemiddelaar op het volgende adres: www.wedoxa.com/bemiddelaar. De procedure om een geschil aan de bemiddelaar voor te leggen, is beschreven op zijn website: www.wedoxa.com/bemiddelaar. De Gebruiker moet de zaak aan de bemiddelaar voorleggen binnen een termijn van maximum één (1) jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht bij de Onderneming. Bij gebreke van een minnelijke schikking wordt de bevoegde rechter aangewezen overeenkomstig de regels van openbare orde die van toepassing zijn op een tussen een verkoper en een consument gesloten overeenkomst.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AGV uit hoofde van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, of van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, brengt niet de nietigheid mee van de overige bepalingen of van het niet door de nietigheid getroffen gedeelte van de bepaling. Deze zullen worden vervangen door andere geldige bepalingen die, gelet op hun strekking, de nietig verklaarde bepalingen juridisch zo dicht mogelijk benaderen.


11. Wettelijke kennisgeving

De WEDOXA-dienst wordt gepubliceerd en beheerd door WESATIS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9 rue Glais Bizoin 22000 ST BRIEUC - FRANCE, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister onder het unieke identificatienummer 832 551 345 R.C.S. ST BRIEUC.

Directeur van de publicatie: Stéven LE PALLEC,

Contact: contact[@]wedoxa.com,

BTW-NUMMER: FR77832551345

Hostingbedrijf:

Wedoxa.com: DigitalOcean, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013. Toezicht op hosting en faciliteitenbeheer door het technische team van Versio, met gebruikmaking van de diensten van DigitalOcean, en fysieke infrastructuren in Europa (Frankfurt en Amsterdam). Back-upoplossingen zijn gebaseerd op Amazon Web Services, https://aws.amazon.com/fr en fysieke infrastructuren die in Europa zijn gevestigd (datacenter in Dublin).

Platform voor het verzamelen van Commentaren: uitgegeven door Wizville en gehost door ILIAD - 16 rue de la ville l'eveque - 75008 PARIS - Frankrijk - een naamloze vennootschap met een kapitaal van 13.038.371 € - RCS B 342 376 332 ; OVH SAS - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - SAS met een kapitaal van 10.000.000 € RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 ; Outsourcing toevertrouwd aan IGUANE SOLUTIONS, SAS met een kapitaal van 244.760,80 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 432 269 165, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 17, rue de Surène, 75008 Parijs.